#رسمی مالکوم به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا , ...

#رسمی مالکوم به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا , ...
کانال ورزش

رسمی
مالکوم به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا , ۱۰ الی ۱۵ روز از میادین دور خواهد بود.
at
💯 🤖
تاریخ : 1397/09/25 | بازدید این مطلب : 7

رسمی مالکوم به دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پا , ۱۰ الی ۱۵ روز از میادین دور خواهد بود. at 💯 🤖